อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า

ครูประจำกลุ่มสาระ  อ. อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ. คเชนทร์  กองพิลา

คำถามประจำโครงาน

1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีเมืองสำคัญคือเมืองอะไร

2. ลักษณะสำคัญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอะไร

3. ละเผ่ามีหัวหน้าที่เรียกว่าอะไร

4.ตัวอักษรโบราณของอินเดียมีความสำคัญอย่างไร

5. ทำไมฝ่ายดารวิเดียนถูกลดฐานะลง เป็นทาส

วัสถุประสงค์การทำโครงงาน

-เพื่อศึกษาการปกครองและกฎหมายของแม่น้ำสินธุ

-เพื่ออยากทราบการดำรงชีพละการค้าขายของแม่น้ำสินธุ

-เพื่อศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

โฆษณา